طراحی دکوراسیون درب و پنجره منزل

طراحی دکوراسیون پنجره منزل

پنجره ها  می توانند نور و هوای را به فضای داخلی ساختمان وارد می کنند و مناظری از فضای بیرونی یا از فضایی به فضای دیگر را فراهم می کند که در این صورت می توانند به صورت تابلویی زیبا عمل کنند. 

همچنین اندازه و جایگاهشان ،متناسب با صفحه دیوار، بر میزان جداسازی میان فضای داخلی و محیط خارج تاثیر گذار است.

پنجره های واقع در صفحه دیوار با روشنی و دورنمایشان توجه ما را جلب می‌کند اما محصوریت حاصل از دیوار را نیز حفظ می کنند پنجره های بزرگ و دیوارهای شیشه ای بر آن اند تا دست کم به ظاهر،فضای بیرون و درون را به هم پیوند زنند.

نمود دیداری قالب پنجره می‌توانند در هر حالتی درک مرزهای فضای داخلی را تشدید کند یا از آن بکاهد.

پنجره های داخلی می‌توانند به همان شیوه، ظاهرا اتاق را نا فراسوی  مرزهای فیزیکی اش گسترش و اجازه  می دهد  که به بخشی جدایی ناپذیر از فضای داخلی اطرافش بدل شود.

پنجره ها و درگاه ها، سطوح دیواری را قطع میکنند که به ساختمان فرم می دهد و فضاهای داخلی را تعریف می‌کنند.

آنها عناصری انتقالی در معماری و طراحی داخلی هستند که، از لحاظ دیداری و هم فیزیکی یک فضا را به دیگری و درون را به بیرون متصل می سازند.

مقالات پیشنهادی دکورچی:

تقسیم بندی فضای آشپزخانه بزرگ و جادار
کاربرد رنگ و نورپردازی در دکوراسیون آشپزخانه و سالن غذاخوری

طراحی دکوراسیون تراس یا بالکن منزل

اندازه، شکل  پنجره ها

اندازه شکل و جایگاه پنجره ها بر یکپارچگی دیداری سطح دیوار و حس محصوریت آن اثر می گذارند.

پنجره می‌تواند ناحیه‌ ای روشن درون دیوار یا صفحه ای  تیره در شب باشد .

گشودگی ای باشد که دیوار قاب بندی اش می کنند یا فضای خالی که دو صفحه دیوار را از هم جدا می سازد.

پنجره را میتوان آنقدر بزرگ کرد که به صفحه فیزیکی دیوار بدل ‌شود یعنی به دیوار پنجره ای شفافی بدل شود که از لحاظ دیداری فضای داخلی را به بیرون یا صفحه مجاور پیوند می دهد.

مقیاس پنجره نه تنها به دیوار مجاور بلکه با ابعاد خودمان نیز مرتبط است ما به پنجره هایی خو گرفته ایم که ارتفاع بالای آنها کمی بیشتر از قد ما و ارتفاع پایین آنها برابر با کمرمان باشد.

هنگامی که از پنجره ای بزرگ برای بسط ظاهری فضا، عریض کردن دورنما و تکمیل مقیاس آن بهره می جوییم می توان آن را به واحدهای کوچکتر تقسیم کنیم تا مقیاس انسانی حفظ شود.

به هنگام تعیین اندازه ،شکل و جایگاه پنجره ها در اتاق باید به این موارد توجه داشت.

الف) از میان این گوشودگی های  پنجره (هم از درون هم از برون )چه میتوان دید؟

ب) این مناظر چگونه قالب بندی می شود؟

پ) با حرکت در اطراف اتاق ،مناظر دیداری چگونه تغییر پیدا میکند؟

و نیز باید توجه داشت که اندازه و جهت گیری پنجره و نورگیری چند و چون نور طبیعی را کنترل کند که به فضاهای داخلی نفوذ می کند.

پنجره های ثابت و تهویه ای

پنجره ها را می توان در دو گروه عمده تقسیم بندی کرد: ثابت و تهویه ای

با اینکه هر دو گروه برای فضاهای  داخلی نور و منظر فراهم می آورند و پنجره های ثابت به مانند پنجره های تهویه ای امکان عبور هوا را نمی دهند پنجره های ثابت را هرگز نمی‌توان باز کرد. ولی تهویه‌ی ها باز و بسته می شود

بنابراین به نظر می‌رسند که باید با دقت به استفاده از پنجره های ثابت تصمیم گرفت.

تاثیر پنجره ها بر مبلمان

پنجره ها گذشته از تصویر زیبایی شناختیشان بر محیط داخلی چیدمان فیزیکی مبلمان درون اتاق را نیز متاثرمی سازد.

روشنایی شان همراه با مناظری که عرضه می دارند ما را بر آن می‌دارد که گروهی از مبلمان را در اطراف و راستای آن گرد آوریم.

ارتفاع لبه پنجره با آن چیزی که زیر آن قرار میگیرد نیز اثرگذار است.

لبه ای کوتاه ممکن است ایجاب کند که ناحیه کف مقابل پنجره باز رها شود.

در نتیجه از میزان فضای مفید کف اتاق کاهیده می شود.

وقتی جداسازی شیشه ای به خاطر ایجاد پیوستگی دیداری میان فضای درونی و بیرونی تا کف امتداد می یابند،این امر مناسبتی ویژه می یابد. 

طراحی ساخت در

در به واسطه طراحی ساخت و موقعیت شان می‌توانند استفاده از اتاق ،مناظری از یک فضا به فضای مجاور، عبور نور، صدا، گرما و هوا را کنترل کنند.

درها می توانند  قابی از جنس چوب یا فلز داشته باشدکه با چوب، فلز یا ماده ای چون صفحه پلاستیکی چند لایه پوشانده شده است.

درها می توانند به صورتی چوبی شیشه ای کرکره ای باشند.

مقالات پیشنهادی دکورچی

جایگاه نورپردازی در طراحی دکوراسیون داخلی ساختمان
نکاتی درباره طراحی دکوراسیون داخلی فضای غذاخوری
عناصر مهم در دکوراسیون داخلی خانه